Nyitólap
NYITÓLAP
Gábor Áron Díj

Gábor Áron Díj

HATÁROZAT
a Székely Nemzeti Tanács által adományozható díjak és kitüntetésekre vonatkozóan.

A Székely Nemzeti Tanács legfőbb törekvése Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása.
Tudatában vagyunk annak, hogy ezen célkitűzés csak a Székely Nép egységes, hitben gyökerező akarata és cselekvő részvétele által valósítható meg.

Az autonómia kiharcolásához minden egyén, szervezet, intézmény, csoportosulás, hozzájárulhat azzal, hogy segíti népünk önbizalmának, őseinktől ránk hagyott keresztény erkölcsi értékrendünk helyreállítását, erősíti az autonómia megvalósíthatóságába vetett hitet, segíti a közösségi akarat erősödését, annak kinyilvánítását és cselekvően részt vesz a megvalósítás folyamatában.

A Székely Nemzeti Tanács, a fentiek figyelembe vételével, a Házszabály 43. cikkely, (c) bekezdése alapján elhatározza:

HATÁROZAT

Az Székelyföld területi autonómiájának megvalósításáért kifejtett áldozatos munka elismerésére, a Székely Nemzeti Tanács "Gábor Áron" Díjat alapít.

 1. A díj évente kerül kiosztásra, lehetőleg az SzNT ülése alkalmával.
 2. A díjat az Állandó Bizottság ítéli oda.
 3. Javaslatot tehet a Díj adományozására, az SzNT elnöke, az Állandó Bizottság, a széki, illetve települési székely tanácsok és a szakbizottságok bármelyike.
 4. A "Gábor Áron" Díj odaítélhető, olyan, bel- vagy külföldön élő egyéniség, csoportosulás, szervezet vagy intézmény számára, aki (amely) kiemelkedő érdemeket szerzett a Székely Nép önrendelkezése, Székelyföld autonómiájáért folyó küzdelemben.
 5. Egy évben négy Díj adható ki, az alábbiak szerint:
  a. Székelyföldön élő személyiség
  b. A Kárpátmedencében élő személyiség
  c. A Kárpátmedencén kívül élő személyiség.
  d. Szervezet, intézmény, csoportosulás.
 6. Nem díjazhatók: az SzNT elnöke, és az ÁB tagjai.
 7. A "Gábor Áron" Díj kitüntetettjei tagjává válnak a Székely Nemzeti Tanács Tanácsadói Testületének.

Sepsiszentgyörgy 2008. február 23.

A 2009-es év díjazottjai

- Szervezet, intézmény, csoportosulás - Székelyföld című szépirodalmi, művelődési folyóirat

- Kárpátmedencén kívül élő személyiség - Bernard le Calloc'h francia tudós, művelődéstörténész

- Kárpátmedencében élő személyiség - Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás-kutatók (laudációjukat a gyergyói Vadászi-Szatmári István írta)

- Székelyföldön élő személyiség - Tulit Zsombor alpinista

 

Friedrich Klára és Szakács Gábor méltatása (laudáció)

"Tudjátok miért hivattalak Benneteket ide, szent magyar hagyatékunk őrzőit, tanítómestereit?... ...Ősi szokás szerint valamelyikteknek átadom majd a máglya tüzénél nemzetünk hagyatékának gyarló emberi jelvényeit, az írásos botot és a szent rovást. A hagyatékot magát már lelketekben őrzitek mindannyian, s tanítjátok azoknak, kik érdemesek réá."

Wass Albert

Mikor Wass Albert ezeket a sorokat írja, mintha Friedrich Klárára és Szakács Gáborra gondolna, mintha tudná, hogy Klára és Gábor több, mint húsz esztendeje tanulmányozzák, kutatják, terjesztik, oktatják a rovást.

A nevük összekapcsolódik a tatárlaki éremmel, a tordosi lelettel, a tászoktetői rovásos kövekkel, a dálnoki emlékkel, a székelyderzsi rovásos téglával és nem utolsósorban a boszniai piramissal. A sok száz rovott emlék szerte a Kárpát-medencében mind magán hordozza Klára és Gábor kutatásának a nyomát. Az emlékek megfejtése, rendszerbe szedése, valamint őseink tudásának a feltárása és terjesztése életcélként lebeg a szemük előtt.

Húsz évvel ezelőtt aki ismerte és használta a rovásírást különcnek számított. Ma több ezer magyar fiatal és idős ismeri és büszkén használja, mert ráébredt, hogy magyar létünk, megmaradásunk egyetlen eszköze az ősi tudás megőrzése, és továbbadása. Ezt a tényt felismerte Friedrich Klára és Szakács Gábor és ezért a célért munkálkodnak, tesznek. Megalakították a Forrai Sándor rovásíró kört, melynek célja a rovásírás terjesztése, több éve megszervezik a Kárpát-medencei rovásírás versenyt, melyen a döntőbe jutásig sok száz fiatal megmérettetik és bizonyítja tudását és kötődését az Ősökhöz.

Az ősi tudás terjesztése szent feladat. E feladatnak Klára és Gábor eleget tesz a több tucatnyi rovásírás oktató, ismeretterjesztő, kutató munkák megjelenítésével: könyvek, folyóiratok, előadások keretében, valamint felhasználva az elektronikus terjesztés minden formáját.

Klára és Gábor, sikerült nektek megvalósítani minden igaz magyar álmát, nem csak Ti maradtok meg magyarnak, hanem magyarságotokat átadjátok népünknek. Megtaláltátok azt a kapcsot, mely egyesít és megerősít, mely visszaadja a magyarnak az önbizalmat, a magyarságában való hitét, ráébreszt az értékeinkre, a tényre, hogy nyelvünk, írásunk, az ősidőkből származik, hogy nem mi jöttünk ide a Kárpát-medencébe, hanem mi itt vagyunk az idők kezdetétől.

Boldogasszonyunkba vetett hittel a lelketekben, Őseink tudásával megáldva, közösen azokkal az emberekkel, akik magyarul gondolkodnak, akikben van hit, akik tudják, hogy népünk hivatása a tudás terjesztése, akiket nem fertőzött meg a nemzettelen pénzközpontú világ romlottsága, folytassátok áldásos munkátokat, adjátok át a tudást azoknak, akik megérdemlik!

A mi Istenünk fénye és áldása, Őseink igazsága és tudása legyen veletek... mindörökké.

Vadász Szatmári István

Elhangzott vitéz Benkő Emőke olvasatában a Díj átadásakor, a Székely Nemzeti Tanács 2009. december 19-én, Maros(Székely)vásárhelyen tartott közgyűlésén.

Köszönet

A Díjat köszönjük a Székely Nemzeti Tanácsnak, az általunk igen tisztelt a javaslattevőnek, Borsos Gézának, a Székely Nemzeti Tanács alelnökének, Vadász szatmári István tanár és rovásíró társunknak és az egész székelységnek, akik ősi írásműveltségünk sok bizonyítékát őrizték meg évszázadokon keresztül, igen nehéz körülmények között. Igyekszünk most már a Díjjal is megerősítve Gábor Áront megközelíteni bátorságban, hazaszeretetben és további munkásságunkkal megfelelni ennek a kitüntetésnek.

Friedrich Klára-Szakács Gábor

Nyitólap
NYITÓLAP
Gábor Áron Díj
Oldal tetejére