Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
A rovásírás szó védelmében

Nikolsburgi Ábécé: új felvetések

Önálló szavak és vitatható hangértékek a Nikolsburgi Ábécében

Írta: Friedrich Klára

 


1. ábra - A Nikolsburgi Ábécé
A további ábrák az írás végén találhatók.

Jakubovich Emil, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatója 1933-ban vásárolta meg a Nikolsburgi Ábécé néven ismert rovásemlékünket. Jakubovich 1935-ben megjelent, A székely rovásírás legrégibb ábécéi című munkájából többek között megtudjuk, hogy a betűsort hordozó pergamenlapot Bartholomeus Anglicus XIII. századi angol minorita De proprietatibus rerum című művének egy XV. századi, gazdagon díszített nyomtatott példányának hátsó borítója elé kötötték be. (Jakubovich, 4. old.) Az árverezőket sikerült meggyőzni a rovásírásos betűsor fontosságáról, leválasztották a pergamenlapot az ősnyomtatványról és így került az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe. A rajta lévő gyűrődés és szegek elrozsdásodott nyomai mutatják, hogy már egy korábbi kódex első táblájának belső borítólapja volt.
A lap címe magyarul: A székelyek betűi, melyeket fába faragnak vagy metszenek. A lapon rovásbetűk, összerovások (ligaturák) és bogárjelek láthatók, föléjük írt hangértékekkel, amelyeket Jakubovich Emil határozott meg. Ugyanezen a pergamenlapon lejjebb van még egy héber ábécé és héber hónapnevek, latin betűs megfelelőjükkel.

Vékony Gábor régész kutatásai alapján az ábécét Janus Pannonius, azaz Csezmicei János (1434-1472) jegyezte le, aki költő, 1459-től pécsi püspök volt és részt vett a Mátyás király elleni összeesküvésben. Ő írta le a héber ábécét és hónapneveket is. A rovás betűsor forrása pedig Nyújtódi Székely István, zágrábi főesperes volt. (Vékony, 2004/ 87)

Mandics György e nyomon tovább haladva állapította meg, hogy a rovás betűket, a záró TPRUS jelet is a székelyföldi Rugonfalván született Nyújtódi írta a pergamenre. (Mandics, I/438, III/424)

Rovásírásos emlékeinket, betűiket gyakorlás, emlékezetbe vésés céljából másolgatni szoktam. A Nikolsburgi Ábécé másolási gyakorlatainak során a következő megállapításokra és feltételezésekre jutottam: Ez egy tanító betűsor, mely több helyen megtöri a latin ábécé sorrendjét, abból a célból, hogy magyarázó szavak és összerovások kerüljenek bele, de lehet, hogy titkos üzenetet is tartalmaz.

A rovásjelek feletti latin betűs hangértékek nem minden esetben felelnek meg a valódi hangértékeknek. Ez a véleményem megjelent többek között a Turán 2002/november-decemberi számában is. Ezen írásomban közlöm Jakubovich Emil (1935), majd a saját véleményem szerinti hangértékeket.

Első sor:

Jakubovich E. szerint a latin betűvel írt hangértékek (a csillaggal jelöltek mellékjeles változatok, melyek a számítógépemen nem jeleníthetők meg, például két pont az Y felett):
A, eb, ecz, encz, eczk, ecz*, ech (cs, ecs), encz*, ench, (ncs, encs) ed, and, ey* (j, ej), e, f, egh, (g, eg), eg* (gy, egy), eng (ngy, engy), athy*, (ty, aty), echech (hh?, cscs?, eheh?, ecsecs? ), eh//

Friedrich K. szerint:
A, B, C, CC, CÖ, CS, NCS, D, BD, J, E, F, G, GY, NGY, TY, JJ vagy JBJ, H,

Második sor:

Jakubovich E. szerint:
i, ac (ak), vnc (unk), l, ely* (ly, ely), m, en, eny* (ny, eny), ny*e (nj) l, o, ep, emp, ek, r, s*s, es*ch, (zs, ezs), s*(s, es), eth (t, et)//

Friedrich K. szerint:
I, kapocs K, két kapocs K, L, LY, M, N, NY, NJ vagy NYJ, O, P, PNNP vagy NAP, négyszög K, R, ZS, S, T

Harmadik sor:

Jakubovich E. szerint:
enth (nt, ent), v (u), ew (v, ev), ee (a második e felett egy v) vagy oe (az e felett egy v=ő), w (felette egy e) (ü), s (sz) ez, ezt, es*t, betoldásjel, tprus áthúzva: us// Amen

Friedrich K. szerint:
ENT (szent), U, V, Ö, Ü, SZ, Z, eZT, eST, NYNY, AMEN, 3 ENT

Negyedik sor:

Jakubovich E. szerint az egyetlen jel hangértéke tprus, és nem itt kéne helyet foglalnia, hanem a 3. sorban az eST összerovás után, miként a betoldásjel mutatja.

Friedrich K. szerint a jel jó helyen van, mivel az ábécé lejegyzőjének névjele, monogramja, írtam 2002-ben. (Turán, 2002, 55. oldal)
.

Önálló szavak és vitatható hangértékek a betűsorban

1. sor

4. jel, összerovás: Nem encz, hanem CC. Az enc-et könnyebb lett volna leírni a 2. ábrán látható módon, mint ahogyan a botnaptár rovója tette a Lőrinc, Ferenc stb. szóban.

5. jel, összerovás: Nem eczk, hanem , mert nem a 2. sor 2. betűje (K), hanem a 3. sor 4. betűje (Ö) illeszkedik a C szárához.

7. jel, összerovás: NCS. Ez nem csak hangérték, hanem szó is, településnév. Encs észak-magyarországi város a Hernád folyó völgyében, már 6000 évvel ezelőtt is lakott terület volt. (Encs város honlapjáról)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Encsencs település is van, mely 1321-ben tűnik fel az oklevelekben Enchenck alakban. (Encsencs település honlapjáról)

Ugyanakkor az NCS összerovás megtöri a latin betűsorrendet, mert az N után kéne következnie.

9. jel, összerovás: Nem and, hanem DB vagy BD. Rejtheti a DOB vagy az EBÉD szót.
Az nd összerovások a 3. ábrán láthatók Németh Gyula könyvéből. A Botnaptár ábécéjében is van.

10. jel: J, mely megtöri a latin betűsorrendet. Az előző összerovással a DOBJ vagy az EBÉDJE szót alkotja.

15. jel, összerovás és ismét egy szó: NAGY. Megtöri a latin betűsorrendet, az N után kéne következnie. Összefügg a következő jellel.

16. jel, a TY egyik változata, amely fölé az athy*, (ty, aty) hangértéket írta Janus Pannonius. Jelentése itt: ATYA. A 15-ös és 16-os jel értelme együtt: NAGY ATYA. Az összefüggést alátámasztja, hogy a TY itt nem a latin ábécé sorrendjébe illeszkedik, mert az NGY után foglal helyet.

A TY-nek ezt a változatát egyébként tévesen nevezik mély hangrendhez kapcsolódó TY-nek. Ugyanis Szentiványi Dániel 1679-es és Rettegi István 1743-as betűsorában pontosan ugyanez a TY változat ETY hangértékkel látható. (Megtekinthető: Forrai: 1985/192, Sebestyén: 1909, 2002/259)

Bárczy Zoltán: A kopjafák jelképrendszere című tanulmányából a gyakori magyar fejfadíszek faragásai: fiú, férfi, aggastyán. (In: Hoppál-Jankovich-Nagy-Szemadám: Jelképtár, 2004) Emlékeztetnek a rovás TY betűkre, mint ahogyan A rovásírás feltételezett jelképrendszere c. írásomban is megjegyeztem. 4. ábra

17. jel: Látható, hogy Jakubovich is nagy tanácstalanságot árul el a hangértéket illetően. Vékony Gábor szerint CH. (63. oldal) Hasonló, de nem ugyanilyen jel a bögözi Rovásemlékben TY hangértékkel 5. ábra és a Botnaptár rövidített Boldogasszony szavában is előfordul BO hangértékkel 6. ábra. Hangértéke itt szerintem JBJ vagy BO lehet.

18. betű hangértéke: H. Amennyiben az előző öszerovás BO, akkor azzal együtt a "BOH" betűket kapjuk, ez lehet a Bohémia (Csehország régi neve)
rövidítése. 7. ábra

2. sor

3. jel: Jakubovich szerint vnc, azaz unc. Ez azonban megkettőzött kapocs K, amely a jelzett hangértéknek legfeljebb annyiban felel meg, hogy többes szám első személyben mély vagy vegyes hangrendű igék ragja lehet, pl. csinálunk, futunk. OBO összerovásnak is lehetne olvasni, bár a kapocs K-t követi, amelyből származik.

12. jel: A föléje írt hangérték nem emp, hanem enp. Világosan látszik, hogy két egymással szemben álló N és P összerovásból áll. A sor 7. és 11. betűjéből rótta össze Nyújtódi. Az NP és maga a képi forma is a NAP szót adja ki, ez kettőzve: két nap, vagy napok jelentéssel bír. Nem az égitestről, hanem időtartamról van szó. Említem Kájoni János NAP szavát, 8. ábra, mely tulajdonképpen ennek a Nikolsburgi jelnek a felezett formája. (s még több bogárjelnek, de erre itt nem térek ki.)

13. jel: Négyszög K, mely megtöri a latin betűsorrendet, azonban mégsem, ha észrevesszük, hogy Nyújtódi a P után következő latin Q helyére tette. Ezek szerint hangértéke itt KU, amely az utána következő 4 betűvel a KURUZSOST azaz a kuruzslót szót adja ki.

15. betű: A latin ábécé sorrendjét megtöri az R után következő ZS is.


3. sor

4. jel: A latin Z-re feltűnően hasonlító zavaros hangértékű (ee , a második e felett egy v, vagy oe , az e felett egy v=ő) betű jó helyen lenne, ha valóban latin Z lenne. A köztudatba Ö hangértékkel ment át.
A Marsigli által másolt botnaptár Ö betűjével, valamint a bogárjel szerű Ű-vel együtt további kutatást igényel. Az utána következő Ü és SZ betűkkel együtt megtöri a latin sorrendet.

7. jel, szó is lehet: eZ

8. jel összerovás: ismét egy szó: eZT

9. összerovás: ismét egy szó: eST

Szavak, melyek elől ejtett E hangból adódóak: EB, EGY, EL, EZ

Egyéb szavak, az ábrák számozásával:
9. ábra ENCS, 10. EBÉDJE vagy 11. DOBJ, 12. NAGY - ATYA, 13. KÉT NAP, vagy NAPOK, 14. KURUZSOST, 15. SZENT, 16. EZT, 17. EST

 

Végül egy merészebb feltételezés...

Nem csak tanításra, de egy titkos szövegre is lehet gondolni a szavak alapján. Ezt alátámasztja, hogy Janus Pannonius és a cseh-morva Protazius huszita környezetből származnak. Vékony Gábor és Mandics György alaposan felderítették Janus és Protazius huszita kapcsolatait. Jómagam éppen mostanában készítettem szövegeket Szakács Gábor Mátyás királyról szóló, készülő lemezének zenéjéhez. E munkához többezer oldal Mátyás anyagot néztem át, ezekben bőségesen esett szó Janusról és a huszitákról is.
Husz János pap, tanár és vallásalapító (1369-1415) tanait követőket keményen üldözték. Egy betűsornak tűnő és Amen-nel végződő iromány nem kelthetett gyanút s így titkos gyűlést is meg lehetett szervezni, például Encs-re. Ez megmagyarázná a latin ábécé sorrendjének megtörését, mert a szavak többnyire e töréseknél helyezkednek el.

Megfejtések könyve, 2013/137. oldal

Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
A rovásírás szó védelmében
Oldal tetejére