Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Róva tanulni

Róva tanulni

Indul a tanév és vele együtt indulnak az iskolákban a rovásíró szakkörök is. Vajon szükség van-e rájuk, segítenek-e orvosolni az oktatásban oly gyakori gondokat, mint az olvasási és szövegértési nehézségek vagy a figyelem hiánya? A Demokrata gyakorló tanárok véleményét kérdezte szerte a Kárpát-Hazában.

Szakemberek évek óta keresik az okát, hogy a felvezetésben is említett nem kívánatos jelenségeket hogyan, milyen módszerrel lehetne megszüntetni, legalább is gyakoriságukat csökkenteni. Nem kevésbé aggasztó az iskolai fegyelmezetlenség, a tanárok és diáktársak elleni erőszak elharapódzása, a jövőkép hiánya, a példaképek körének leszűkülése a színészek, előadók és más hírességek ismeretére, az olvasás és egyáltalán a tanulás - ezt sokan inkább csak a megélhetés szempontjából tartják fontosnak - iránti érdektelenség. A válasz bizonyára igen szerteágazó, azonban egy bizonyos szemlélet képviselőit mintha az átlagnál sokkal kevésbé jellemeznék a fentiek. A szakmai megállapításokat a magyarországiak mellett az elcsatolt területek rovásírással több éve foglalkozó, azt szakköri szinten oktató tanároktól kaptuk. Nevüket, iskolájukat keretes mellékletünkben soroljuk fel.


Első és legszembetűnőbb megállapításuk, hogy a rovásírással foglalkozó tanulók viselkedése megfontoltabb, az iskolai ünnepélyeken, előadásokon példás magaviseletükkel, jó modorukkal messze kitűnnek, társaiknál jóval türelmesebbek. Ez a napjainkban oly szokatlan hozzáállás már akkor feltűnik tanáraiknak, amikor az első rovásbetűket leíratják velük. Az órákon máskor tapasztalt zajongás, sugdolózás ilyenkor elcsitul, a szakkör minden tagja fegyelmezetten dolgozik. Ennek magyarázatát abban látják a megkérdezettek, hogy a ma még nem mindenki által ismert írás a titokzatosság erejével hat, ezért is gyakori, hogy a nagyobbak már így írják naplóikat, ráadásul inkább vonalas és csupán néhány esetben hajlított, nem folyóírásos, az anyanyelv szerinti kiejtéssel írt betűi sokkal könnyebben begyakorolhatók, így hamarabb jelentenek sikerélményt a tanuló számára. Éppen e tulajdonságánál fogva nem javasolják annak az elsős, másodikos korosztálynak, amelyik még nem sajátította el a latin betűk használatát.

Hogy az olvasási képességre különösen jó hatással van, annak egyik oka, hogy a képolvasás helyett a magyar hagyományok szerinti szótagoló, ritmizáló módon tanítják a kezdetben rövid szavakat, az írásban elért sikerélmény pedig eleve a szöveg megértésére ösztönöz. Ennek nyomán gyermekekben lévő természetes kíváncsiság úgy hajtja őket, mint felfedezőt egy új földrész. Ami különösen meglepő, hogy akik már készség szinten olvassák mindkét írásmódot, az azonos oldalon leírt tükörszöveg esetén szívesebben olvassák a rovással írt betűket. Egyik szakkörvezetőtől kaptuk a szülői észrevételt: "amióta a gyerek tanulja a rovásírást, a latin betűs olvasás is könnyebben megy neki".

Közöttük a gyakran emlegetett olvasás, helyesírás és szövegértési zavar csak elenyésző mértékben tapasztalható, ellentétben a nem megfelelő oktatási módszer miatt a teljes gyermektársadalomban mért 20-30 százalékkal. Bizonyíthatóan kimutatható, hogy még a diszlexia és diszgráfia sem akadálya a rovásírás elsajátításának, sőt olyan tapasztalat is létezik, hogy egyes esetekben bizonyos javulás is beállt a rovásírás és olvasás hatására.
A szakkör egyben ösztönző módszer is. Bárki tagja lehet, ám ha időközben a legcsekélyebb mértékben is romlik iskolai átlageredménye, annak kijavításáig nem vehet részt a közös munkában. Ez azonban igen ritka, hiszen a tökéletes olvasás és szövegértés következtében ezek a tanulók szívesebben olvasnak, tájékozottabbak, következésképp lényegesen jobb eredményeket érnek el társaiknál, sokszor az iskolák legjobbjai közé tartoznak. Ami talán furcsának tűnhet, hogy ezért iskolatársaik részéről igen ritka irántuk az ellenérzés, sokkal gyakrabban fordul elő, hogy éppen őket kérik meg tanításra.

Bizonyos elméletek szerint a gyereknek játszania kell, nem pedig versenyezni. Az öldöklő, csak a győzelemért meghirdetett küzdelmek valóban nem biztosítanak felhőtlen gyermekkort az ifjú sportolóknak, a rovásírásversenyek azonban egészen másról szólnak és ezt a résztvevők is érzik. Iskoláikban megkülönbözetett tisztelet övezi győzteseit, a többiek számára pedig soha nem csalódás a győzelem hiánya, minden évben újból és újból próbálkoznak. Ez a szemlélet előnyösen fogja segíteni őket az életben, ahol az embert bizony gyakran érhetik kudarcok. Az egyik iskolából azt jelezték, hogy bár rovásírójuk a döntőig soha nem jutott el, szakkörre mégis azért jár, hogy azonos gondolkodású és érdeklődésű társaival együtt lehessen. Ez indokolhatja, hogy a több iskolai foglalkozáson résztvevők is vállalják ezt az újabb önkéntes elfoglaltságot. A kötődés sokszor oly erős, hogy a már középiskolássá lett tanuló visszajár az általánosba, az ottani szakkörbe, ha új iskolájában arra nem talál lehetőséget.

Ezek a foglalkozások az általános műveltséget és magyar szókincset is javítják, bővítik, hiszen a résztvevők nem csupán a betűk átírásával találkoznak. Fel kell ismerniük a megadott rovásírásos emlékeket - ezek elolvasása, esetleg megfejtése csábító kihívás számukra -, a magyarban is használatos idegen szavakat pedig megfelelő magyar szavakkal kell helyettesíteniük. Helyes és tiszta beszédüket sok közéleti ember megirigyelheti. Kézügyességüket a botrarovás, gondolkodásukat az összerovás fejleszti, mondották egyhangúlag a tanárok.

Érdekes felmérés készült az egyik iskolában. A kérdések arra vonatkoztak, hogy miként vélekedtek a rovásírásról, használhatóságáról, nehézségéről azok, akik még nem hallottak róla. A válaszok többsége lényegében komolytalannak tartotta az egészet. Amikor ugyanezeket a kérdéseket egy év gyakorlás után feltették nekik, már nagyon jónak, könnyen megtanulhatónak és hasznosnak minősítették, volt, aki lelkendezve írta a kérdőívre, hogy barátokat szerzett és tudásban gyarapodott.

Ennek a tudásnak van egy mindennél fontosabb része, amit szintén minden megkérdezett tanító hangsúlyozott. A rovásíró tanulók akár otthonról hozták magukkal, akár ismereteik, tudásuk bővülésének következménye, magyarságtudatuk sokkal biztosabbá vált, mint iskolatársaiké. Jobban felfogják a népzene és néptánc szépségeit, vonzódnak a népi mesterségek felé, alaposabban ismerik történelmünket, mondáinkat, összességében általános műveltségükké vált az ősi magyar kultúra. Ennek mértéke természetesen a szakkörvezető tanártól is függ, de ha az első órától tudatosítja bennük, hogy ezekre a magyar értékekre büszkék lehetnek, akkor a játékos tanulástól önbecsülésük megerősítése irányába viszi őket. Ennek következménye, hogy az egyik tanuló éppen a rovásírás hatására választotta a történelem-régészet szakot az egyetemen.

A rovásírás, amely egyszerre jelent felületre írást és felületbe karcolást, vésést, azaz "rovást" és mint összetett kifejezést a neves szobrász, Fadrusz János terjesztette el, legfontosabb megoldandó feladata, hogy a bizonyítható emlékek alapján egységes magyarázó szöveggel bekerüljön a Nemzeti Alaptantervbe. Többen is írták, hogy amennyiben ilyen betűkkel is foglalkozni lehetne néhány óra keretében, azzal sokkal vidámabb és élménydúsabb lenne a tanítás. Egy javaslat szerint a felsősök Hon- és népismeret tantárgyához hasonlóan tanítanák az alsósoknak, hogy minden diák megismerhesse. Azokban az intézményekben, ahol az iskolavezetés engedélyezte a szakkörök működését, egyre gyakoribb jelenség, hogy a tanári kar több tagja is megtanulja a rovásírást és mögöttes történelmi hátterét. Ők már a gyakorlatban valósítják meg a pedagógusok erkölcsi kötelességét, a nemzettudat erősítését. Különös jelentősége van ennek az elcsatolt területek kisebbségben élő magyarsága számára, ahol az ősi magyar írás bevezetése erősíti a történelmi összetartozás érzését, a magyar nyelv és irodalom hangsúlyozását. Ezt igazolja, hogy éppen a Felvidéken foglalta 2009-ben a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán a szlovákul is megírt, Az anyanyelvet fejlesztő szabadidős tevékenységek az oktatásban című kisdoktori szakdolgozatába Salgó Gabriella tanárnő a rovásírás fontosságát.

Magyarországi fejlemény, hogy a Forrai Sándor Rovásíró Kör szervezte idei Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó fővédnöki címét Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár vállalta, a résztvevőket írásban köszöntötte. Ez az oktatás felső vezetése részéről eddig soha nem tapasztalt elismerést jelent a rovásírást önzetlenül, szinte csak magánszorgalomból, nemzetpolitikai jelentőségét felismerve, ám pártpolitikától mentesen terjesztő tanárok, szülők, szakkörök és persze tanulók számára. És természetesen megilleti mindazokat is, akik az ősi magyar írás megőrzésével a múltban dolgoztak a nemzet jövőjéért.

Szakács Gábor

Az összeállítás az alábbi tanárok szakvéleménye alapján készült:
Bothné Kósa Erika: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Budapest, XVII. ker. A budapesti elődöntők szervezője.
Dorosmai Erzsébet: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium - Sopron A soproni elődöntő társszervezője.
Farkas Aladár: Zimmethausen Iskolaközpont - Borszék (Gyergyó)
Fodor Éva: Jovan Z. Zmaj Általános Iskola - Magyarkanizsa (Délvidék) A délvidéki verseny szervezőjének munkatársa.
Friedrich Klára: Budapest, a Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár szerzője
Hegyi Károlyné: Budapest
Koprivanacz Istvánné: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája A sükösdi elődöntők szervezője.
Perpauer Attila: Stevan Sremac Általános Iskola - Zenta (Délvidék) A délvidéki versenyek szervezőjének munkatársa.
Salgó Gabriella: Majthényi Adolf Alapiskola - Udvard (Felvidék)
Tiszáné Bencsik Mária: Petőfi Sándor Általános Iskola - Mór A móri és a magyarországi elődöntők társszervezője.

"Ezen betűket bárki igen rövid idő alatt, igen könnyen...nagyobb fáradság nélkül megtanulhatja. Miért is ezen betűket nem csak arra tartom érdemeseknek, hogy minden iskolában tanítsák és a gyermekekbe csepegtessék, hanem arra is, hogy minden rendű honfitársunk, gyermekek, öregek, férfiak, asszonyok, nemesek és parasztok, egy szóval: mindazok, kik azt akarják, hogy magyarnak neveztessenek, tanulják meg"
Baranyai Decsi János (1560-1601), a Marosvásárhelyi Református Főiskola tanára

Magyar Demokrata 2011/37

Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Róva tanulni
Oldal tetejére