Nyitólap
KITEKINTŐ
Emlékezés Torma Zsófia régésznőre a Hunyad-megyei Magyar Napokon

Emlékezés Torma Zsófia régésznőre a Hunyad-megyei Magyar Napokon


2012 április 28 és 29-én Fülöp Júliának, a Szászvárosi E.M.K.E. (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) elnökének, helytörténésznek meghívására és kitűnő szervezésében Szakács Gábor író, újságíróval és Döry Endrével, aki akkoriban az egyik rádió munkatársa volt, részt vettünk Hunyad Megyei Magyar Napokon. Ebben nagy szerep jutott a Torma Zsófia régésznőre való emlékezésnek-szintén Fülöp Júliának köszönhetően.


1. kép: Fülöp Júlia és Szakács Gábor

28-án megtekintettük a Szászvárosi Múzeumot, ahol Iustina Bogdan muzeológus ismertette a gyűjteményt. Különösen érdekesek voltak számunkra Sarmizegetusa emlékei, mert Torma Zsófiánál is olvashatunk e Hunyad megyében található helységről. Hivatalosan azt tartják róla, hogy itt állt a dák főváros. Régésznőnk egy adata szerint azonban ez a településnév a szarmatákra utal. Sarmise-getu-sa, azaz szarmaták helye, vagy vára. Alátámasztja ezt, hogy magyar neve Várhely.


2/1. kép: Képeslap a múzeumból Sarmizegetusa-ról,
Sacred zone=a szent terület


2/2. kép Szakács Gábor a múzeumban egy dákoknak
tulajdonított vár köveinek fényképéről rovásjeleket rajzolt le.

A múzeumlátogatás után Tordosra mentünk, mert értesítést kaptunk, hogy a nagy autópálya építés miatt leletmentő feltárás folyik a Maros melletti területen, ahol nagyjából 140 éve Torma Zsófia is gyűjtötte anyagait. A jelen lévő szakember engedélyével fényképeket készíthettünk.


3. kép: Néhány tordosi lelet (Döry kép)


4. kép: Szakács Gábor és Döry Endre


5. kép: Friedrich Klára

Tordos után Déván a Múzeumot (Magna Curia) kerestük fel, hogy az állítólag itt található Torma Zsófia feljegyzések iránt érdeklődjünk. Sajnos átalakítás miatt kevés munkatárs volt benn, ők nem tudtak a feljegyzésekről. A belső újkőkori részleg zárva volt, egyébiránt csak egy kitömött madár kiállítást tekinthettünk meg, az udvaron viszont elég nagy anyagot találtunk Sarmizegetusa-ból.


6. kép: Kőtár a Dévai Múzeum udvarán

Délután a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban az E.M.K.E. tagok, dévai és vajdahunyadi magyarok, az iskolaigazgató, tanárok és tanulók előtt Fülöp Júlia, Szakács Gábor és jómagam tartottunk vetített képes előadást Torma Zsófiáról, Forrai Sándorról és a rovásírásról. Téglás Gábor (1848-1916) az iskola névadója tanár, régész, Torma Zsófia munkatársa is volt, rajzokat is készített számára.


7. kép: Fülöp Júlia előadását tartja (Döry kép)

Vasárnap a szászvárosi református templomban Istentiszteleten vettünk részt, melyet Sipos Szabolcs lelkész tartott és ünnepélyes megemlékezés volt Torma Zsófiáról. Méltatását Mihai Castaian régész, múzeum igazgató kezdte, majd Fülöp Júlia, Szakács Gábor és jómagam hívtuk fel a figyelmet a régésznő jelentőségére. Jelen volt a román orvosnő is, aki Torma Zsófia házának tulajdonosa és nem járul hozzá, hogy emléktáblát helyezzen el az E.M.K.E. a házon. Reméltük, hogy az ünnepélyes alkalom álláspontja megváltoztatására készteti. Kötetlen beszélgetés következett a tanácsteremben a szászvárosi magyarokkal, akik sajnos igen kevesen maradtak. (A 19 ezres városból mintegy 500-an.)

Ez után Fülöp Júlia vezetésével megtekintettük Torma Zsófia házát és Szászváros nevezetességeit. A város nagy magyar szülötteiről is beszélt, különösen gróf Kun Kocsárdról (1803-1895), aki 7 évig volt az osztrákok foglya. "Egész vagyona föláldozásával a szászvárosi református Kun Kollégium és az algyógyi Földműves Iskola megalapítója, Hunyad - megyében a magyar ügy, egyház és iskola bőkezű támogatója." A róla szóló ismertetőt Fülöp Júlia és Sipos Szabolcs szászvárosi református lelkipásztor állította össze.


8. kép: Torma Zsófia háza -
a képen Szakács Gábor, Fülöp Júlia és Döry Endre

Délután Szakács Gáborral és Döry Endrével Tatárlakára mentünk, mely már nem Hunyad, hanem Fehér megyében van. Itt ismét megtekintettük az 1961-es feltárás helyszínét. Szakács Gáborral 2007-ben jártunk itt utoljára. Azóta több helyen újabb feltárást végeztek.

Döry Endre egy partfalban, jómagam a szántásban néhány mintázott, égetett agyag cserépdarabot találtam, ezeket fényképezés után, névvel, dátummal ellátva, Fülöp Júlia szíves közvetítésével beadtuk a Szászvárosi Múzeumba, ahol nyilvántartásba vették a leleteket.


9. kép: Feltárt területrész Tatárlakán


10. kép: A tatárlakai emlékmű

Köszönjük Fülöp Júliának ezt a művelődéstörténet és a magyarság szempontjából igen fontos szervezést, csodálni való helytörténeti ismereteit.
Csodáljuk a magyar ügy érdekében fáradhatatlanságát, sokoldalúságát is, hiszen felelősségteljes gyógyszerészi munkája mellett az EMKE helyi elnöke, Torma Zsófia életének kutatója és kitűnő háziasszony is!

2012 decemberében értesített Fülöp Júlia arról, hogy felkereste egy szebeni régész hallgató hölgy, aki Torma Zsófiáról írja a szakdolgozatát. A dévai Múzeumban megkapta Torma Zsófiának egy kézírásos naplóját, ebből a dolgozatában is látható néhány fénymásolt oldal.

Örvendetes, hogy a régésznőről egyre több ismeret kap nyilvánosságot, egyre több a tisztelője, míg az őt elgáncsolók munkássága az utókor kutatásainak eredményeképpen lényegtelenné válik.

 

Torma Zsófiáról-a Szászváros c. újságból. Fülöp Júlia szívességéből
Szászváros c. újság, 1899/6/3

Hírt ad Torma Zsófia "tiszteletbeli tudorságáról".

"A tudósvilág előtt nem ismeretlen kincshalmaz többé az általa fölfedezett és az enyészettől megmentett tordosi őskori telep, mert bár ellenszenvvel és önálló nézetei miatt az iskolai tudomány kicsinylő véleményével nem egyszer kellett küzdeni az ő rokonszenves egyéniségének is, s e mellett egy súlyos betegséget kellett kiállnia...

"Szászváros újság, 1908/7/2

"Jertek, koszorúzzuk meg Magyarország egyik legnagyobb asszonyának s tudorának sírját! De hát hol van? Keressük, nincs sehol...A temető őr rámutat egy helyre... Fél méteres rozoga fakereszt, besüppedt, dudvával benőtt hant alatt...Vagyonának felébe került gyűjteménye, mely felbecsülhetetlen értékű...

Vagyonának másik felét, mintegy 40 ezer koronát rokonai örökölték.

Sírja már csak a temető őr segítségével található s a sírkeresztecske szégyenkezve áll, hogy ne legyen tanúja, hogy ma már csak ilyen hálára számíthat ki hazájáért és rokonai javára élt..."

A 3. és 7. képet Döry Endre, a többit Friedrich Klára készítette

Friedrich Klára

Nyitólap
KITEKINTŐ
Emlékezés Torma Zsófia régésznőre a Hunyad-megyei Magyar Napokon
Oldal tetejére