Nyitólap
KITEKINTŐ
Erdély mártírjai

Erdély mártírjai

Szeretnék emléket állítani nem csak az erdélyi, hanem az egyetemes 1956-nak, valójában a XX. századi egyetemes magyar történelmet írom. - mondta lapunknak Tófalvi Zoltán marosvásárhelyi író, történész.

Milyen emlékei vannak 1956-ról, hiszen akkor még csupán tizenkét esztendős kisgyerek volt Korondon?
Mindenki a falu két rádióján függött, esténként pedig a fonóban a háborút és a szovjet hadifogságot megjárt férfiak tervezgették, hogy miként lehetne átszökni a román-magyar határon, hogy tevékenyen segítsék a magyar forradalmat. Ezt négy, 15-16 éves baróti fiatal próbálta meg Moyses Márton vezetésével 1956. november 9-én. Ő és Kovács János eltévedtek, azonban Józsa Csabának és Bíró Benjáminnak sikerült eljutnia Debrecenig, ahol örökbe fogadták őket és beíratták az iskolába. Az ÁVH persze letartóztatta és akkor, amikor úgy tűnt, rendkívül feszült a román-magyar kapcsolat, a legnagyobb egyetértésben 1957. március 15-én Ártándnál átadta őket a Szekuritaténak. A rögtönítélő bíróság Benjámint három és félévi, Csabát három évre ítélte.

Négyük közül Moyses Márton sorsa vált ismertté.
Igen, de ezt akkoriban még alig tudta valaki. Ő valóban 1956 hőse, hiszen a börtönben, hogy ne tudjanak belőle vallomást kicsikarni, a rabruhájából kiszedett erősebb szállal levágta a saját nyelvét. Kínjait csak növelte, hogy akadt orvos, aki ott helyben, érzéstelenítés nélkül visszavarrta. Szenvedései ezzel még nem értek véget. Amikor 1970. február 13-án Brassó főterén benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta magát, csak három hónapig tartó iszonyatos szenvedés után hunyt el, mert vallatói hatvan flakon vért adtak neki, hogy életben tartsák a remélt vallomása miatt.

Ön a periratokat kutatja. Mennyire hitelesek a vallomások?
A levéltári kutatásokra 2001/2002 fordulóján kaptam engedélyt és ekkor két dologgal szembesültem. A valóság és az emlékek között sokszor igen nagy az eltérés, hiszen amikor egy fiatalembert letartóztatnak és hónapokon át éjjel-nappal vallatják, kínozzák, fenyegetik, hogy behozzák a testvérét, szüleit, feleségét és kinyírják őket, a szomszéd szobából magnóról még halálhörgést, jajgatást is bejátszanak, akkor érthető, hogy erre az időszakra emlékszik a legkevésbé. Másfelől iszonyú mennyiségű periratról van szó, hiszen egyedül a Szoboszlai Aladár római katolikus plébános nevével jelzett politikai per dokumentációja 30 ezer oldal.

Elképesztő terjedelem.
És ez nem minden, hiszen jelenleg az EMISZ (Erdélyi Magyar Ifjak Szervezete) peranyagát vizsgálom, ami 100 ezer oldal. A magyarországi közvélemény és a történész szakma egyáltalán nem tudott ezekről, hiszen Romániában nem dörögtek a fegyverek, tankok nem dübörögtek, és még bizonyos 56-os elítéltek is azt mondták, hogy elszórt szervezkedéseken kívül Erdélyben nem történt semmi. Én ennek az ellenkezőjét próbálom bizonyítani, hiszen csak a magyar forradalom és nemzeti szabadságharc - ahogyan a hat évre ítélt Páskándi Géza Kossuth-díjas író fogalmazott -, valamint az 1955-ös genfi konferencia hatására négy tervet dolgoztak ki az erdélyi kérdés megoldására.

Vegyük sorra!
A már említett Szoboszlai Aladár a Keresztény Dolgozók Pártjának programját dolgozta ki és úgy gondolta, hogy Romániában is többpártrendszeren alapuló választások lesznek. Elképzelése szerint az erdélyi kérdés megoldására létre kell hozni egy laza román-magyar államszövetséget, amelyhez később Ausztria is csatlakozna. Csak a hadügy, külügy, pénzügy lett volna közös, de nem számarány szerint, hanem egyenlő súllyal. Ez a terv lett a legnagyobb politikai per az 1950-es évek végén Romániában, kétszáz személyt letartóztattak, ötvenhetet elítéltek, tizet 1958. szeptember 1-én a Szekuritáté temesvári börtönében ki is végeztek.

Mintha ez a terv egy kissé a romantika világába tartozna.
A másik elképzelést én is járhatóbbnak tartom, amit Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkész fogalmazott meg. Olyan kantonális megoldásra gondolt, amelyben a kanton határa nem azonos a nyelviével. A szórvány megnevezés ellen is fellépett, mert elbizonytalanítja az ott élőket. Amikor letartóztatták, parókiáján megtaláltak azt a lapot, amelyet a Szabad Európa Rádió adott ki és Magyarországra, illetve a határ menti körzetekbe az 1954-ben indított léggömb akcióval juttatott el. A nyugati demokrácia alapelveit részletező újságokat léggömbökbe rakták, alájuk szárazjeget helyeztek, amikor ez elolvadt és a csapóajtó kinyílt, több millió példányban szétszóródtak. A léggömb azonban Romániába is eljutott és Sass Kálmán egy ilyen lapot vett magához. Jóllehet minden alapot nélkülöző szervezkedés volt, a román hatóságok mégis úgy értelmezték, hogy a magyarországi és erdélyi mozgalom összekötője Sass Kálmán. Ebből nyakatekert kémügyet eszkábáltak, amelynek a szálai - állítólag - Svájcig vezettek.

Miért pont Svájcig?
Az egész agyrém a debreceni ÁVH-s főhadnagy, Mészáros Gyula fejéből pattant ki, aki Nagyváradon szigorúan titkos egyezséget kötött a Szekuritátéval. Ennek értelmében Sass Kálmán mellé a közbűntényes Boros Sándort teszik, aki elhiteti vele, hogy megszökik a börtönből és kéri, mondja el, hová, kihez menjen. Mészáros Gyula elképzelése szerint így fel tudnák göngyölíteni az imperialista kémhálózatot, amely Erdélyt és Magyarországot köti össze a müncheni központtal. Svájc úgy került képbe, hogy amikor az ifjú Sass Kálmán ott volt teológiai továbbképzésen és a Genfi tavon csónakázott, felborult mellette egy másik, amelynek hölgy utasa a vízbe esett. Sass kimentette és kiderült, hogy Svájc leggazdagabb ruhakereskedőjének, Welti Henrichnek a felesége. A házaspár hálából örökbe fogadta és könyörgött neki, hogy maradjon Svájcban, ő azonban visszatért Erdélybe. Amikor a hölgy 1934-ben felkereste, arról a román titkosszolgálat már tudott. Boros Sándort az 50-es években már igen idős hölggyel akarták összehozni, majd rávenni, hogy egy Svájcból érkező repülőgéppel szöktesse meg Kálmánt a börtönből. Ez a második per, amit kutatok.

És a harmadik?
Az "ENSZ memorandum" dr.Dobai István nemzetközi jogász nevéhez fűződik. Ő az erdélyi kérdés megoldására 1957. február 8-ra kidolgozta, hogy az ENSZ égisze alatt Erdélyt osszák két egyenlő részre, majd hajtsák végre a román-magyar lakosságcserét. Ezt a dokumentumot - amelyről Németh László, Tamási Áron, Ravasz László, Bibó István, Kodolányi János is tudott - akarták kijuttatni az ENSZ-be az ott tárgyalt "magyar kérdés" függelékeként. A negyedik per, ez Fodor Pál, csíkszeredai vasút- és sínépítő mérnök nevéhez fűződik, szintén lakosságcserét tervezett, ami nem K-Ny, hanem É-D irányban Máramaros megyét kettévágva osztotta volna fel Erdélyt ugyancsak az ENSZ égisze alatt.

Ezeket az elképzeléseket a románok aligha fogadták volna el.
Persze, hiszen nekik is megvolt a saját tervük, amit 1941. október 15-én Sabin Manuila, a Központi Statisztikai Hivatal igazgatója Antonescu marsallnak át is nyújtott. Ebben leírták, hogy addig kell cserélgetni a területeket a szomszédos államokkal, amíg a 3.8 millió kisebbségtől, elsősorban magyaroktól, megszabadulnak. A székelyek Kárpátaljára a ruszinok, az erdélyi magyarok pedig délre, a Timok völgyébe, a mai Szerbia területére kerültek volna az onnan Erdélybe hozott román származásúak helyére. Vasile Stoica román külügyminiszter-helyettes már ötmillió kisebbségitől szabadult volna meg 1942-ben kidolgozott tervében, 1943-ban pedig kormányszintre emelték az ukrán-orosz-román lakosságcseretervet, csak a front közeledése miatt nem került rá sor. Vasile Stoicát később saját románjai zárták börtönbe, Sabin Manulia pedig disszidálni kényszerült.

Úgy tudom, hogy az egyetemi ifjúsággal kapcsolatos pereket is kutatja.
Természetesen, hiszen 1956-hoz kapcsolódik Várhegyi István, harmadéves történész hallgató a romániai egyetemi oktatás megreformálására összeállított terve, amelynek szinte minden pontja napjainkban is használható. Éppen ennek nyomán erősödött meg a "Bolyai" Tudományegyetem elleni támadás, három per keretében ítélték el Páskándi Gézát, Dávid Gyula és Varró János irodalomtörténészt, Páll Lajost, Bartis Ferenc költőt, Vastag Lajost, Péterffy Irént. Szilágyi Árpád negyedéves földrajz-geológus hallgató azt hitte, hogy az Irodalmi Újságnak elküldött, a "Bolyai" Egyetemen kialakult fantasztikus hangulatról szóló beszámolóját nem olvassa a titkosszolgálat. Két perben összesen 49 évre ítélték, és ő lett az egyik résztvevője az 1958. július 14-i szamosújvári börtönlázadásnak. A magyar-román kapcsolattörténetben van tehát három olyan hét, amikor a magyar forradalom eszményképe lebegett a románok előtt, közülük nyolcvanegy román értelmiségit, diákot, egyetemi hallgatót ítéltek el. Temesváron 1956. október 30/31-én összecsapásra is sor került a karhatalommal, ahol a műegyetemisták 12 pontos követelése a magyarországi programokkal megegyezett, hiszen azokat magyar diákok lefordították. Kétezer ötszáz diákot letartóztattak, harmincegyet pedig hét-nyolc évre bebörtönöztek. A legfelsőbb pártvezetésnek később sikerült elhitetnie, hogy a magyarok - úgymond - Erdélyt akarták és ezzel szembefordította a román közvéleményt a magyar forradalommal.

1956 - Erdély mártírjai címmel könyvsorozatot ír.
Egyik munkatársa voltam a Dávid Gyula szerkesztésében 2006-ban megjelent, ezerötszáz meghurcolt és elítélt életrajzi adatait bemutató kötetnek. Valóban tíz, eddig négy jelent meg, önálló, egyenként 750-800, illetve ezeroldalas kötettel szeretnék emléket állítani nem csak az erdélyi, hanem az egyetemes 1956-nak, valójában a XX. századi egyetemes magyar történelmet írom.

Kevesen tudják, hogy az ősi magyar rovásírás is érdekli.
Valóban. Tudtam, hogy a kibédi Ráduly János ezt kutatja, ezért a budapesti Néprajzi Múzeumból elhoztam neki a rovásjeles szolokmai fakupa fényképét.

Szakács Gábor
Fénykép: Somfai Sándor

Lexikon:
Született: 1944. március 24. Korond
Iskolai végzettsége: "Babes-Bolyai" Tudományegyetem, filozófia-történelem kar, történelem szak. Jelenleg a doktori dolgozatomat írom a budapesti ELTE doktori iskolája keretében.
Család: Özvegy, két gyerek édesapja, három unoka nagypapája.
Fontosabb munkahelyei: Korondi Gimnázium, a marosvásárhelyi Rádió, A Hét, az Erdélyi Napló szerkesztősége, a Román Televízió magyar adásának belső munkatársa.
Fontosabb kiadványai: Pogány fohászok faluja - "Forrás"-sorozat - 1979, Korondi kerámia - 1981, A Temesváron élő atyhaiak közössége - szociológiai tanulmány - 1984, Ha egy ember támad - értelmiségi szociográfia tanulmányok - 1989, Marosvásárhely márciusa - Fehér Könyv, Püski Kiadó, 1991, társszerző, A sóvidéki népi fazekasság - 1996, Magyar '56, I-II. kötet, Budapest, 1996, A gondviselő szem - Bolyai Farkas szemészeti tanulmánya - 1997, Északi változatok - skandináviai riportok, tanulmányok - 2000, Erdély mártírjai - Mentor Kiadó, 2007-ben két, 2009-ben egy, 2010-ben még egy kötet. Megjelenés előtt az V. kötet.
A Temesváron élő atyhaiak közössége c. szociológiai tanulmányomat, valamint Elvándoroltak a szászok, mi maradt a nyomukban? című tanulmányom német nyelven, a bécsi és nürnbergi egyetem kiadásában külön kötetben is megjelent. Több mint 1000 tanulmányt közöltem.

Magyar Demokrata 2011/42.

Nyitólap
KITEKINTŐ
Erdély mártírjai
Oldal tetejére