Nyitólap
KITEKINTŐ
Etruszk, vagyis magyar

Etruszk, vagyis magyar


Mario Alinei

"Ma még bátorság kell az etruszk-magyar rokonság
kimondásához"

Rokonszenves rokonaink címmel a Demokrata 2005/27. száma közölt könyvértékelést Mario Alinei Ősi kapocs - A magyar etruszk nyelvrokonság című nagy feltűnést kiváltó kötetéről. A nemzetközi hírű nyelvész, irodalmár budapesti tartózkodása alatt osztotta meg lapunkkal gondolatait, elméletét.

Alinei úr, mi vitte rá, hogy az etruszkok történetét kutassa, hiszen a hivatalos álláspont szerint ez a nép napjainkban már nem létezik?
Elsősorban a kontinuitás, azaz a folytonosság elméletem késztetett arra, hogy az etruszkokkal foglalkozzam, amelyből a magyarokkal való rokonságuk már magától adódott. Az eredeti elméletet azonban nem én fedeztem fel, hanem a finnugrista szakemberek, akik elsőként gondoltak arra, hogy saját népük a mezolitikumtól kezdve Európában élt. A magyarok például az obiugorokkal együtt Nyugat-Szibériában, ahol a Kr.e. III. évezredben a Fekete-tenger északi partvidékéről érkező török nyelvű kurgánok népe hatása alá kerülve elszakadtak az ugoroktól. Átvették annak kultúráját, a lótenyésztéssel kapcsolatos szakértelmét, vezetői gyakorlatát, majd letelepedtek a Kárpát-medencében, ezt az elméletet a régészek is megerősítik.

Más nézetek szerint a lótenyésztést és a lovaglást a szkíták fejlesztették tökélyre, a lószerszámok többségét, így a kengyelt is ők használták először.
Ezzel együtt a legtöbb szakember tényként fogadja el, hogy Nyugat Szibériában is voltak lovas kultúrák, amelyek szavai megtalálhatók a hanti és manysi nyelvekben. Náluk egyébként a lovas kultúrát az első lótenyésztők, a kurgánok népe néhány északra vándorolt csoportja terjesztette el. Itt jegyzem meg, hogy a törökön kívül nincs más indoeurópai, szláv, vagy éppen iráni lóval kapcsolatos szaknyelvezet, de török eredetű a kende és a gyula tisztség is, ami az etruszkoknál zila és camde néven szerepelt. Mint említettem a magyarok a kurgánok török népével együtt a bronzkorban érkeztek a Kárpát-medencébe.

Ezzel a nagyon lényeges időpont eltolással nem kevesebbet állít, mint hogy a magyarok elsőnek nevezett, 896-os bevonulása a Kárpát-medencébe téves megállapítás és túlmegy még az Ön által jól ismert László Gyula kettős honfoglalás elméletén is.
Valóban. Ha ugyanis a folytonosság elmélet értelmében az indoeurópai népeket jóval korábban helyezzük el Európában, minden gondunk megoldódik. Ha ennek megfelelően azt mondjuk, hogy az etruszkok Kr.e. 1000- ben jöttek Itáliába a Kárpát-medencéből, és ezt a régészek már 1960-ban megállapították, akkor a magyaroknak, azaz etruszkoknak, már legalább ezer évvel korábban ott kellett lenniük, hogy majdan megerősödve terjeszkedhessenek tovább.

Hogyan néztek ki az etruszkok, milyen fizikai megjelenésű, arcú, hajú, ruházatú nép volt? Össze tudja-e hasonlítani a korabeli magyarokkal?
Ezt elég nehéz megmondani, de minden bizonnyal fehér bőrűek voltak és úgy néztek ki, mint mi, azaz európaiul. Inkább a ruházatukat tudjuk tanulmányozni, amit elég érdekes lenne összevetni a magyarországi viselettel. Ott vannak továbbá a haruspex nevű etruszk papok (áldozati állatok belső szerveiből jósoltak -Sz.G.), akiknek a süvege ugyanolyan szarvban végződött, mint a magyar táltosoké. Ezt az összefüggést is érdemes lenne tanulmányozni.

Könyve szerint Ön a magyarok őstörténetét elsősorban a finnugor elméletet valló történészektől, így Györffy Györgytől és a turkológus Róna-Tas Andrástól ismeri. Más nézetek szerint a közös finnugor eredet csak annyiban valós, hogy az írástudó magyarság volt a kultúra átadó, hiszen a fejletlenebb északi népeknél még a 18. században sem volt kialakult írásbeliség.
Én ezt másképp látom. Úgy vélem, hogy a finnugor elmélet abban a tekintetben helytálló, hogy az urali népek a Paleolitikum idején, amikor jég borította Észak-Európát, együtt éltek a Kelet-Európai népekkel. Ebből a Kr.e. XIII-IX. évezredig tartó időszakból nincs írásos emlékünk, de nem is lehet, mert elég nehéz elképzelni, hogy az a Kr.e. IV-III. évezred előtt már létezett. Az írás ugyanis a világon mindenütt a kultúra kifejezése, s mint a gazdagok találmánya, a magántulajdon szentesítése, egyben a társadalom rétegeződésének megjelenítése. Ez utóbbiak ráadásul Ázsiában és a Közel-Keleten alakultak ki először, míg Európában elsőként a görögöknél bukkant fel, akik Kr.e. 1000-ben használták először az írást. Akkoriban még minden nép, köztük a magyar is, vadászott, és miután átvette másoktól a földművelést és állattenyésztést, megalkotta rá saját szavait.

Említette, hogy a Kr. e. IV-III. évezred előtt nem lehetett írás. Mi a véleménye a san diegoi egyetem neves tudósának, Suess-nek C14-es vizsgálata szerint legalább 7.500 éves tatárlakai leletről? Azon ugyanis felfedezhetők a napjainkban is használatos székely-magyar rovásírás Z, Ny és Gy betűi.
A híres táblácskát ismertem, de őszintén be kell vallanom, nem tudtam, hogy az említett betűk megegyeznek napjaink rovásjeleivel. Nagyon fontos észrevételnek tartom és megígérhetem, hogy tanulmányozni fogom.

Ön könyvében az etruszk ábécé 21 betűjét a görögből származtatja, amit azok a pelazgoktól vettek át, ők viszont a Kárpát-medencéből hozták magukkal. Forrai Sándor írta 1994-ben megjelent könyvében, hogy a görög hathatott az etruszkra, ám az etruszk és pelazg ábécé között lényegesen jelentősebb, 43.8%-os, a magyar és etruszk között 43.4%-os a hasonlóság. Ennek ismeretében fenntartja-e álláspontját, mely szerint az etruszk ábécé a görögből származik?
Ez olyannyira bonyolult kérdés, hogy a megfelelő válasz legalább két napig tartana. Ön nem említette a főniciai írást, márpedig az első írások a Közel-kelet térségében fejlődtek ki. Mindenki tényként fogadja el, hogy a görög és etruszk írás a főniciaiból származik, nem egészen bizonyos tehát, hogy az etruszkok az írást a görögöktől vették át, vehették azt közvetlenül a főniciaiaktól is, hiszen tudjuk, hogy az etruszkok szoros kapcsolatban álltak ezzel a néppel. Abban 100 százalékig egyetértek Önnel, hogy a magyar rovásírásnak köze van az etruszkokéhoz és a pelazgokéhoz, de valószínűleg a főniciakéhoz is. Nézetem szerint ugyanis a magyar etruszkok, akik Magyarország területéről jöttek le a Fekete tengerhez, majd onnan tovább a Mediterránumba, kapcsolatba kerülve a főniciaiakkal közvetlenül tőlük is átvehették az írást.

Az etruszk számrovás, amelyet egyébként a latinok átvettek tőlük, 1-től 100-ig megegyezik a székely-magyar számrovással. Tekinthetjük ezt is a két nép rokonsága bizonyítékának?
Én inkább jelzés értékűnek mondanám, mivel rengeteg dolgot kell elemeznie annak, aki tudományos munkája során valamit bizonyságnak tekint. Nagyon óvatosnak kell lennünk, mert ez nem vegyészet és nem fizika.

Olaszországban nevezi-e magát valaki napjainkban etruszk kisebbségnek?
Nem lehetetlen, mivel tény, hogy etruszkok Krisztus előttől éltek Itáliában, mi pedig az utódaik vagyunk. Ezt igazolja a Toscana szó, amely a tuscus-ból - más változatban turscus - származik. Így aztán senki nem lepődne meg, ha etruszk kisebbségről hallana, azon annál inkább, ha magyarnak neveznék.

1985 az etruszkok éve volt Itáliában. Milyen eredménnyel járt a megemlékezés? Az itáliai etruszk kiállításokon, emlékhelyeken van-e utalás a Kárpát-medencei, esetleg magyar kapcsolatra, vagy ezt hivatalosan még nem fogadják el?
Ne felejtse el, hogy a könyvemet 2003-ban írtam és előttem senki nem kutatta ezt a lehetőséget. Ebben igen sok a bizonyíték, hiszen a folytonosság elméleten alapul, ami persze a nyelvészek számára nehezen elfogadható, mivel ők más, hagyományos elméleteken nőttek fel, ezeket pedig igen nehéz megbontani. Annyi előnyöm van pályatársaimmal szemben, hogy magamtól lettem nyelvész. Mivel irodalmár képzettségű vagyok, nem befolyásoltak a neves oktatók, akik saját elméleteikkel ostromoltak volna, így aztán sajátjaimon nőttem fel. Igen hosszú idő alatt fejlesztettem ki a kontinuitás elméletet és vagy 30 évig vártam vele, mielőtt kiadtam, de ma már létezik a nyelvészek és régészek azon csoportja, amely elfogadja és követi. A hagyományos elméletben már senki sem hisz, de nincs, aki el meri kezdeni a változtatást. Erre az etruszk-magyar rokonság lenne a legalkalmasabb, mert ha elfogadjuk, akkor a kontinuitás elmélet is beigazolódik. Egyelőre azonban ehhez is olyan bátorság kell, mint amikor első ízben állították a Földről, hogy gömbölyű.

Mario Alinei (Torino, 1926 -)
1959-1987-ig az Utrecht-i egyetem emeritus professzora
Az International Society for Dialectology and Geolinguistics tagja, 7 esztendőn keresztül elnöke.
A Societas Linguistica Europea elnöke.
A Royal Academy Gustav Adolf (Uppsala) tagja.
Az Accademia Peloritana (Messina) tagja.
A Societe Linguistica Italiana alapító tagja.
A Societé Internationale de Linguistique et Géolinguistique alapító tagja.
A "Quaderni di Semantica" folyóirat főszerkesztője.
Az Atlas Linguarum Europae alapító elnöke.


Kontinuitás elmélet:
az Olaszországba a Kr.e. I. évezredben 'villanovai' népként érkező Kárpát-medencei-dunai népek nem lehettek mások, mint a Kárpát-medence Kr.e. III. évezredi meghódítóinak utódai, azaz a török kultúrát átvett magyarok. Következésképp az etruszkok - vagyis a török népnek tartott őskori magyarok - születése a bronzkorra tehető a Kárpát-medencében.

Szakács Gábor
(Magyar Demokrata 2005. szeptember 15.)

Nyitólap
KITEKINTŐ
Etruszk, vagyis magyar
Oldal tetejére