Nyitólap
KITEKINTŐ
Mindszenty József tisztelete

Mindszenty József tisztelete

Kezdeményezés a próféta bíboros szobrának felállíttatására

2007 májusában a Budapest XVI. kerületében működő Kovász Egyesület tagjai úgy érezték, hogy az ország jelenlegi, soha nem látott erkölcsi züllésének láttán elérkezett az idő egy olyan példakép felmutatására, akinek önfeláldozó szellemisége gátat vethet a végzetesnek tűnő folyamatnak. Mindszenty József bíborosra gondoltak.

- Tíz évvel ezelőtt, megboldogult Fülöp Dezső atya kezdeményezésére hoztuk létre a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolát. Az évforduló kapcsán alakítottuk meg a 92 esztendős Regőczi István atya tiszteletbeli elnökletével a Mindszenty Bizottságot, amelynek feladata bíboros úr régóta esedékes köztéri szobrának felállíttatása - beszél terveikről Petrovics Sándor, az egyesület elnöke. A megvalósítást részben a Hittel a Nemzetért Alapítvány, részben ők maguk végzik Dr. Kratofil Ottóné magyartanár segítségével, akinek szakmai útmutatásával a főpásztor életét, gondolatait bemutató zenés irodalmi összeállítást készítettek. Ezt a Duna Tv-től kapott, a bíboros úr caracasi, utolsó apostoli útjáról 1975 áprilisában készített filmbejátszással zárják, amelyen az akkor már beteg Mindszenty József még ekkor is kitartásra buzdította az 1956-ot követő megtorlások elől Venezuelába menekült magyarokat. Az összeállítást templomokban mutatják be, legközelebb 2008 januárjában Budapesten az Árpádházi Szent Margit templomban. Az elnök hozzátette, hogy a szobor felállíttatása mellett legalább ilyen fontosnak tartják a bíboros példamutató életének és valódi üzeneteinek megismertetését.

Nem lesz könnyű dolguk, hiszen az 1948-1989-ig tartó évtizedekben a kommunista agymosás egy mindent felülmúló rágalomhadjáratot tartott fenn a bíboros személyével szemben. De miért is ő lett az önkényuralom szemében az első számú közellenség?

- Nagyon komoly párhuzamot látok az 1945-ös és a jelenlegi helyzet között azzal a nem jelentéktelen különbséggel, hogy akkor "csak" a háborús károkat kellett helyreállítani, most viszont a lelki sérüléseket is orvosolni kell. A háború után az esztergomi érsek Mindszenty vezette egyház az újjáépítés élére állott, ő maga pedig fáradhatatlanul lelkesített, igét hirdetett, járta világot adományokért, segítségért. Ilyen emberre lenne napjainkban is elengedhetetlenül szükség - veti össze a múltat s jövendőt Dr. Horváth Attila egyetemi docens, a Hittel a Nemzetért Alapítvány elnöke. Csakhogy, amint hangsúlyozza, ehhez jelenleg hiányoznak a korabeli egyházi intézmények, iskolák, közösségek, akárcsak a Katolikus Legényegylethez hasonló szervezet, amely félmilliós tagságával, a semmiből induló, mindössze egyetlen telefonvonallal rendelkező Kereszténydemokrata Néppárt 16 százalékos sikerre vitte az 1947-es választáson.


1956. november 1. Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek a felsőpetényi őrizetéből történt kiszabadulása után rádió nyilatkozatot ad. MTI Fotó: Jármai Béla

Az 1948-as hatalomátvétel után a kommunista vezetés minden eszközzel akadályozta a bíboros által szervezett körmeneteket, karanténokat állított fel, üvegcserepeket szóratott az útra, leállítatta a zarándokvonatokat. Mindhiába. Mindszenty tántoríthatatlan maradt, a kemény szembenállás híve, mert látta, hogy az alku megalkuvássá szelídül, az engedményeket pedig újabb engedmények követelése követi.
Ezért tartóztatják le 1948. december 26-án, Karácsony másnapján. Vállalta a megpróbáltatást, ugyanakkor másoktól nem várta el a mártíromságot, és felmentette a megélhetési kényszerből és a hatalomtól való félelmükben a "Munkásoknak kenyeret, Mindszentynek kötelet" táblák alatt vonulókat. A kommunista sajtó diadalittasan közli, hogy a börtönben megtört, ami nem lett volna csoda az ott elszenvedett bántalmazások, alvásmegvonások, gyógyszerezések következtében.

- Ezzel szemben az történt, hogy a bíboros vallomásában az is szerepel, hogy találkozott Habsburg Ottóval, még ha ez csak protokolláris beszélgetés is volt, amelyen semmi államrend elleni el nem hangzott. A szerepüket játszó Rajkkal és társaival ellentétben mindvégig ellenállt. Halálra mégsem ítélhették, nehogy mártírrá tegyék, viszont börtönbezárásával megfélemlíthették a köznépet, aki belátta, hogy még az egyház első emberéhez is elér a hatalom keze - méltatja a bíboros emberi nagyságát Horváth Attila.

Erre a félelemkeltésre igen nagy szüksége volt a hatalomnak, hiszen 1949-ben, az utolsó vallási hovatartozásra is rákérdező népszámláláson még a lakosság 70-75 százaléka katolikusnak vallotta magát. Ezen vallási öntudat letörése érdekében 1950/51-re már minden negyedik pap és szerzetes, gyakorlatilag pedig az egész püspöki kar börtönbe került, egyedül Czapik, egri érseket hagyták szabadlábon, hogy legyen, aki aláírhassa az állam és egyház megállapodását.


1971 szeptemberében VI. Pállal

Mindszenty jobb megismerését segítheti Krajsovszky Gábor a bíboros beszédeiből készült összeállítása, a Legyőzetve is ő győzött című kötete.
- Szerkesztésekor Mindszenty bíboros írásaiból és beszédeiből vettem a részleteket az egyházi év ünnepeihez illeszkedően, az Emlékirataim című könyvéből viszonylag kevesebb idézet szerepel benne. Főként esztergomi érsekként elmondott homíliáiból, valamint az emigrációban elhangzott megnyilatkozásaiból készült ez a válogatás, amelyben idehaza nyilvánosan meg nem jelent részletek is szerepelnek. Az emigrációban elhangzott szentbeszédek erős magyarság-, illetve keresztény öntudatot sugároznak, ami a bíborost mindig is jellemezte
- mutatja be a kötetet a szerkesztő, majd hozzáteszi, hogy ezek, legtöbbször bibliai idézetekből kiindulva, sok esetben az emigrációs, száműzetésben élő magyarok lelki vigasztalására és megerősítésére szolgálnak, mint például a könyvben idézett kölni vagy müncheni szentbeszéd.

Ezekből nehéz bármit is kiragadni, hiszen végrendeletében leírt meglátásai szinte napjaink minden területére érvényesek a terhesség megszakítások és a gyermekvállalási kedv csökkenése miatt bekövetkezett népességfogyástól a személyi nagyravágyástól és versengéstől megosztott nemzet szinte reménytelennek látszó útkereséséig. Hivatkozik történelmünk viharaira ("Százados, tragikus és hősies küzdelmekben hazát vesztettünk: majdnem csak talpalatnyi földünk maradt.), sorsfordulóinkra ("A végzetes Trianont követte a még végzetesebb kiszolgáltatásunk Yaltában és 1956-ban a nemzetgyilkos kommunista rendszernek."), végül megjelöli a célokat:

"Teremtsünk keresztény hitre épülő egyházi közösséget. Legyen a családban gyermek Isten akarata szerint. Ez áldás és jövő, bármit mond a világ. A gyermek kapjon a családban, a hétvégi iskolában, ha mindennapira sehogy sincs lehetőség, krisztusi hitet, magyar nyelven, magyar öntudatot. Fiatalságunk lelkében tegyük izzóvá a magyar Ígéret földjének megszerzését. Mindezt gyűlölet és ellenséges érzés nélkül, csak munkával, hitben és áldozatban... Amit e sorokkal lelketekre akarok kötni, ezért éltem, ezért élek és imádkozom itt és az örökkévalóságban."
Amint Krajsovszky Gábor lapunknak elmondta, Mindszenty József elsődleges példaképei szülei voltak, a kemény munkát végző földműves édesapa és a családot belülről összefogó édesanya, míg az egyházi emberek közül elsősorban Prohászka Ottokárra és Padányi Bíró Márton veszprémi püspökre nézett föl.


Ideiglenes sírja a Mariazell-i Szt.

Végakaratát Mészáros Tibor, Bécsben volt utolsó személyi titkára Akit övéi be nem fogadtak című kötetéből is megismerhetjük: "Ha Mária és Szent István országa felett lehull a moszkvai hitetlenség csillaga, vigyék testemet az esztergomi bazilikai sírboltba."

Ahogy temetésekor valaki megjegyezte, a halott bíboros szinte holtában is beszél, üzeneteket küld. Ezért is legfőbb ideje, hogy napjaink nemzetben gondolkodó hétköznapi emberei és politikusai meghallják ezeket az üzeneteket és emeljék Mindszenty Józsefet a példaképek közé, személyén keresztül mutatván utat a jelen kiúttalanságból. Az első lépést a hívek idén már megtették és a püspökeik vezetésével máriaremetei zarándoklatra került sor az 1947-es, bíboros úr vezette zarándoklat évfordulóján.

Életútját ismerve megkerülhetetlen kérdés, hogy a jövőbeni szoboravatás és szellemiségének széles körben való terjesztése, megismertetése mellett szóba jöhet-e szentté avatása?


Mindszenty József szobra Zalaegerszegen

Krajsovszky Gábor elmondása szerint a boldoggá avatást az emigrációban élő magyarok kezdeményezték először, az eljárás posztulátora, Szőke János szalézi atya, aki a Vértanúink-Hitvallóink 2007 szeptemberi számában így nyilatkozik:

"Ha van boldoggá avatási ügy, akkor ez a kiemeltek közé tartozik. Azért is, mert ez az eljárás vitatottabb volt, mint bármelyik azok közül, amelyeket itt Budapesten készítettünk elő. (...) annyi téves ítélet burjánzik körülötte, amely megpróbálta alakját eltorzítani. Az Egyház ellenségei szították a tüzet." Az ügy tehát lassan halad, de bizton állítható, hogy Mindszenty József erkölcsi és lelki tisztasága előtt előbb-utóbb minden döntnök meghajtja fejét.

Szakács Gábor

Az alapítvány hazai bankszámlaszáma 10102237-58409500-01000004
Külföldi befizetés esetén IBAN, számlasz HU46 10102237-58409500-01000004
Bank neve és címe: Budapest Bank NYRT, 1162 Bp. Rákosi út 128.
SWIFT kód: BUDAHUHB


Nyitólap
KITEKINTŐ
Mindszenty József tisztelete
Oldal tetejére